Ochrona danych

Ochrona danych osobowych: W imieniu firmy traktujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu przesłania Ci biuletynu informującego o wycieczkach na wyspie. Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie będziesz żądać zaprzestania działalności. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje prawny obowiązek. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Odpowiedzialny Nazwisko: Nazwa firmy: Ivan UHER (dalej „Spółka” lub „Menedżer”), CIF: X2201684D, Adres: Street Bernegal No.12 Barrens 2ºC – 38291 – SAN Cristóbal de La Laguna – Santa Cruz de Tenerife, Telefon: 922765067, komunikacji e-mail dotyczące ochrony danych: info@tenerife321.com próbują swoich danych osobowych w związku z tym ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania błędnych danych lub zażądać jego usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane „

1.1. Obowiązujące przepisy

Nasza polityka prywatności została opracowana zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. Dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywą 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nie są sprzeczne z powyższym rozporządzeniem, uchylające przepisami ram prawnych Hiszpański w zakresie ochrony danych osobowych.

Dostarczając informacje, deklarujesz się czytać i słyszeć polityki prywatności, zapewniając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i warunkami Regulaminu.

Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w celu dostosowania jej do nowego prawodawstwa, orzecznictwa lub interpretacji hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Te warunki prywatność może być uzupełniony przez Impressum Polityki Cookies i Warunków Ogólnych, jeśli w ogóle, są gromadzone dla określonych produktów lub usług, w których taki dostęp miałby pewne specjalne o ochronie danych osobowych.

1.2. Delegat Ochrony Danych

Firma nie ma Delegata ds. Ochrony Danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z następującymi celami:

– Podaj informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez naszą firmę i szczegółowo opisanych na tej stronie.

– Dokonaj zamówienia naszych usług, akceptując odpowiedni budżet / zamówienie i / lub podpisując umowę handlową.

– Wysyłaj przez e-mail i / lub wiadomości pocztowe i wiadomości o naszym podmiocie, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług. 

2.1. Okres przechowywania Twoich danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe od momentu wyrażenia zgody, dopóki nie anulujesz go lub nie zażądasz ograniczenia leczenia. W takich przypadkach będziemy trzymać Twoje dane zablokowane podczas wymaganych prawem terminów.

LEGITIMACJA I ZEBRANE DANE
Legalność przetwarzania danych jest wyraźną zgodą udzieloną za pomocą czynności pozytywnej i pozytywnej (wypełnij odpowiedni formularz i sprawdź pole akceptacji niniejszej polityki) podczas przekazywania nam danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie danych

Wypełniając formularze, zaznacz pole „Akceptuję Politykę prywatności” i kliknij, aby wysłać dane lub podczas wysyłania e-maili do Firmy za pośrednictwem kont w tym celu włączonych, Użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał i wyraził zgodę na to politykę prywatności i wyraża jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wskazanymi celami.

3.2. Kategorie danych

Zebrane dane odnoszą się do kategorii identyfikujących danych, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, firma, adres e-mail, a także adres IP, z którego można uzyskać dostęp do formularza gromadzenia danych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych, informujemy Państwa, że ​​podjęto niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapobieżenia ich zmianie, utracie, leczeniu lub nieautoryzowanego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są narażeni, zgodnie z Art. 32 RGPD EU 679/2016.

PRZYDZIELANIE DANYCH
Nie ma żadnych transferów danych ani międzynarodowych transferów danych, z wyjątkiem tych dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, w których wymaga tego organ sądowy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Każda zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy traktujemy dane osobowe, które jej dotyczą, czy też nie. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. Z powodów związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Administrator danych przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych uzasadnionych powodów lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa: prawo do żądania dostępu do twoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia leczenia, prawo do sprzeciwu wobec leczenia, prawo do przenoszenia danych, a także cofnąć udzieloną zgodę.

6.1. Jak korzystać z moich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o odpowiedni formularz do korzystania z wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontroli, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw. Dane kontaktowe do wykonywania twoich praw to: telefon 922765067 oraz e-mail: info@tenerife321.com Pamiętaj o dołączeniu kopii dokumentu, który pozwala nam Cię zidentyfikować.

ZGODA NA PRZESŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Podobnie, zgodnie z przepisami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz zbierania danych i zaznaczając odpowiednie pole „Akceptuję przesyłkę komunikacji elektronicznej „, wyraża zgodę na przesyłanie na adres e-mail, telefon, faks lub inne środki elektroniczne w celu przesłania informacji o firmie.