Ochrana osobných údajov

Zaobchádzame s informáciami, ktoré nám poskytnete, s cieľom sprostredkovať konzultáciu na Vami uvedenú tému. Poskytnuté údaje budú uchované, pokiaľ nepožiadate o ukončenie činnosti. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou prípadov, keď existuje zákonná povinnosť. Máte právo získať potvrdenie o ZODPOVEDNEJ OSOBE : Ivan Uher, X2201684D, Calle Bernegal 12, La Laguna 38291, Santa Cruz de Tenerife, info@tenerife321.com Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu alebo  vymazanie, ak údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré boli poskytnuté “

1.1. Platné predpisy -Naše zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov 2016/679 EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ak to nie je v rozpore s vyššie uvedeným nariadením, ktorým sa rušia ustanovenia o právny rámec Španielska v oblasti ochrany osobných údajov. Tým, že poskytujete vaše informácie, vyhlasujete, že ste čítali a pochopili tieto Zásady ochrany súkromia a poskytujete jednoznačný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s cieľmi a podmienkami tejto zmluvy.

Spoločnosť môže zmeniť túto politiku ochrany osobných údajov tak, aby ju prispôsobila novej legislatíve, judikatúre alebo interpretácii španielskej agentúry na ochranu údajov. Tieto podmienky ochrany osobných údajov môžu byť doplnené o právne Upozornenie cookies zmluvy a všeobecné podmienky, ak sa cookies zhromažďujú u niektorých výrobkov alebo služieb.

1.2. Delegát ochrany údajov -Spoločnosť nemá delegáta na ochranu údajov.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zaobchádzanie s osobnými údajmi, ktoré vykonávame, zodpovedá nasledujúcim účelom:

– Poskytnutie informácie týkajúcej sa produktov a služieb ponúkaných našou spoločnosťou a podrobne popísaných na tejto webovej stránke.

– Zaslanie vám e-mailom a / alebo poštou, správy a noviniek o našej spoločnosti, ako aj aktualizácie nášho katalógu produktov a služieb. 

2.1. Obdobie uchovania vašich údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať od okamihu, kedy udeľujete svoj súhlas,až kým ho neodvoláte alebo nepožiadate o vymazanie. V takýchto prípadoch budeme vaše údaje blokovať počas zákonom požadovaných termínov.     

 

LEGITIMITA  ZÍSKAVANIA  ÚDAJOV
Povolenie pre spracovanie dát dá váš výslovný súhlas (vyplnenie formulára a označenie políčka  súhlasu s vyhlásením o ochrane osobných údajov) v čase poskytnutia osobných údajov.

3.1. Súhlas na spracovanie vašich údajov

Pri vypĺňaní formulárov, označením políčka „Súhlasím s ochranou osobných údajov“ a kliknutím na tlačidlo pre odoslanie dát alebo e-mailu spoločnosti prostredníctvom účtov vedených na tieto účely, potvrdzujete ich prečítanie a poskytujete váš jednoznačný a výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s uvedenými účelmi.

3.2. Kategórie údajov

Zozbierané údaje sa vzťahujú na kategóriu identifikačných údajov, ako napríklad: meno a priezvisko, telefón, poštová adresa, spoločnosť, e-mail, ako aj adresa IP, z ktorej pristupujete k formuláru zhromažďovania údajov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
V rámci nášho záväzku na zaistenie bezpečnosti a utajenie vašich osobných údajov, Vás budeme informovať, že sme vykonali potrebné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov a zabráneniu falšovania, straty alebo neoprávneným prístupom, s ohľadom na stav techniky, povahy uložených dát  a rizík, ktorým sú vystavené, v súlade s čl. 32 RGPD EÚ 679/2016.

POSKYTNUTIE DÁT
Neexistujú žiadne prenosy dát ani medzinárodné prevody vašich údajov s výnimkou tých, ktoré sú povolené daňovými, obchodnými a telekomunikačnými právnymi predpismi, ako aj v prípadoch, v ktorých ich súdny orgán vyžaduje.

PRÁVA UŽÍVATEĽA
Každá zainteresovaná strana má právo získať potvrdenie o tom, či sa s osobnými údajmi, ktoré sa jej týkajú, nakladá alebo nie. Zúčastnené osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom,na opravu nesprávnych údajov, ich odstránenie, okrem iného aj preto, že údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Za určitých okolností môžu zainteresované strany požiadať o obmedzenie spracovania ich údajov, v takom prípade ich budeme uchovávať len na účely výkonu alebo obrany nárokov. Z dôvodov súvisiacich s ich konkrétnou situáciou môžu zainteresované strany namietať voči zaobchádzaniu s ich údajmi. Dátový kontrolór prestane spracúvať údaje okrem závažných oprávnených dôvodov alebo vykonávania alebo obhajoby možných nárokov.

Podľa zákona máte nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo požiadať o opravu alebo vymazanie, právo žiadať o obmedzenie ich spracovania, právo proti zaobchádzaniu, právo na prenosnosť údajov a právo zrušiť udelený súhlas.

6.1. Ako môžem uplatniť svoje práva?

Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte kontaktovať zodpovednú osobu a vyžiadať si príslušný formulár na vykonanie zvoleného práva. Prípadne môžete prejsť na príslušný kontrolný orgán a získať ďalšie informácie o vašich právach. Kontaktné údaje pre výkon vašich práv sú telefónne číslo 922765067 a e-mail: info@tenerife321.com Nezabudnite doplniť kópiu dokumentu, ktorý nám umožní identifikovať vás.

Súhlas s podaním elektronickej komunikácie
Podobne a v súlade s ustanoveniami zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu vyplnením formulára o zhromažďovaní údajov a označením zodpovedajúceho políčka „Prijímam zásielku elektronickej komunikácie „udeľujete výslovný súhlas na zasielanie informácií o spoločnosti na vašu e-mailovú adresu, telefón, fax alebo iné elektronické prostriedky.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Aby sme dodržali článok 10 zákona č. 34/2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, informujeme používateľa o našich údajoch: Názov spoločnosti: IVAN UHER, Adresa: Calle El Bernegal No.12 Los Baldios, 38291, San Cristóbal de La Laguna,Santa Cruz de Tenerife, DIČ: X2201684D, Telefón: 922765067, e-mail: info@tenerife321.com, Registračné údaje:   Webová stránka: WWW.TENERIFE321.COM

Objekt

Poskytovateľ, ktorý je zodpovedný za túto webovú stránku, sprístupňuje používateľom tento dokument, s ktorým chce dodržiavať povinnosti stanovené v zákone 34/2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu (LSSI-CE ), ako aj informovanie všetkých používateľov webových stránok o tom, aké sú podmienky používania webových stránok.

Každá osoba pristupujúca k tejto webovej stránke preberá úlohu používateľa, zaväzuje sa k dodržiavaniu ustanovení uvedených v tomto dokumente, ako aj akýchkoľvek iných zákonných ustanovení, ktoré sa môžu uplatniť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek informácie, ktoré by mohli objaviť na webových stránkach bez akéhokoľvek varovania alebo informovaní užívateľa. 

Zodpovednosť

Poskytovateľ je vyňatý z akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z informácií zverejnených na jeho internetovej stránke za predpokladu, že tieto informácie boli manipulované alebo zavedené treťou stranou mimo nej.

Webová stránka poskytovateľa môže používať súbory cookie (malé informačné súbory, ktoré server pošle počítaču osoby pristupujúcej na stránku), aby vykonal určité funkcie, ktoré sú považované za nevyhnutné pre správne fungovanie a vizualizáciu lokality. Súbory cookie používané na webových stránkach majú v každom prípade dočasnú povahu s jediným účelom zefektívnenia ich následného prenosu a zmiznutia po skončení relácie používateľa. Za žiadnych okolností sa cookies nepoužívajú na zhromažďovanie osobných informácií.

Na webových stránkach klienta je možné, že je presmerovaný na obsah webových stránok tretích strán. Keďže poskytovateľ nemôže vždy kontrolovať obsah, ktorý na svojich webových stránkach predstavujú tretie strany, nepreberá žiadnu zodpovednosť za takýto obsah. V každom prípade, okamžite pristúpi k odstráneniu všetkého obsahu, ktorý môže porušovať národné alebo medzinárodné právo, mravnosti alebo verejného poriadku, pristúpi k okamžitému stiahnutiu presmerovania na webové stránky, ako aj upozorní príslušné orgány na príslušný obsah.

Poskytovateľ nezodpovedá za informácie a uložený obsah, napríklad ako fóra, rozhovory, generátory blogov, komentáre, sociálne siete alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý umožňuje tretím stranám zverejňovať obsah nezávisle na webových stránkach poskytovateľa. Napriek tomu a v súlade s ustanoveniami čl. 11 a 16 LSSI-CE, poskytovateľ je k dispozícii všetkým užívateľom, úradov a bezpečnostných síl, a aktívne pracuje na odstúpení od zmluvy, prípadne blokovaniu všetkého obsahu, ktorý by mohol ovplyvniť alebo porušiť vnútroštátne alebo medzinárodné právo, alebo mravnosť a verejný poriadok . V prípade, že používateľ usúdi, že na webovej stránke existuje nejaký obsah, ktorý by mohol byť náchylný na túto klasifikáciu, okamžite informujte správcu webovej stránky.

Táto webová stránka bola preskúmaná a testovaná tak, aby fungovala správne. V zásade je možné zaručiť správnu prevádzku 365 dní v roku, 24 hodín denne. Poskytovateľ však nevylučuje možnosť určitých programových chýb alebo že sa vyskytnú príčiny vyššej moci, prírodné katastrofy, štrajky alebo podobné okolnosti, ktoré znemožňujú prístup na webovú stránku.

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Na webových stránkach, vrátane programovania, editácie, kompilácie a ďalších prvkov nevyhnutných pre jeho prevádzku, použité vzory, logá, texty a / alebo grafiky sú majetkom poskytovateľa alebo, ak majú licenciu alebo povolenie aj iných autorov. Všetok obsah webovej stránky je riadne chránený pravidlami duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj registrovaný v príslušných verejných registroch.

Bez ohľadu na účel, na ktorý boli určené, úplné alebo čiastočné rozmnožovanie, používanie, využívanie, distribúcia a uvádzanie na trh vyžaduje vo všetkých prípadoch predchádzajúce písomné povolenie poskytovateľa. Akékoľvek použitie, ktoré nebolo predtým autorizované poskytovateľom, sa bude považovať za závažné porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva autora.

Vzory, logá, texty a grafika, ktoré sa môžu objaviť na webových stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí sú sami zodpovední za akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmito prípadmi. V každom prípade má poskytovateľ výslovné povolenie od nich.

Veriteľ nie je výslovne oprávnený  presmerovať tretiu stranu  priamo na konkrétny obsahu webu, v každom prípade sa musí presmerovať cez hlavné internetové stránky poskytovateľa.

Veriteľ rozpoznáva držiteľov príslušných práv duševného vlastníctva, a pri presmerovaní na nich,alebo zmienke o nich alebo ich vzhľade na webových stránkach nenesie žiadne práva ani zodpovednosti za ich prevádzkovateľa, ani za ich tvrdenia, sponzorstvá alebo odporúčania.

Ak chcete vzniesť akékoľvek pripomienky týkajúce sa možného porušenia práv duševného vlastníctva, ako aj na čokoľvek z obsahu webových stránok, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto e-mailu: info@tenerife321.com

Platné právo a súdna právomoc

Na riešenie všetkých sporov alebo otázok týkajúcich sa tejto webovej stránky či aktivít na nej, sa bude vzťahovať  výklad Španielskeho práva. Obe strany sú oprávnené a  povinné riešiť všetky spory súvisiace s používaním tejto webovej stránky prostredníctvom súdu a tribunálu SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.